Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden door goedkopeballen.nl of Suited verstaan, 
klant: de potentiële klant van zaken en/of diensten van Suited, 
bevestiging: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2, 
algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden alleen van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die voortvloeien uit bestellingen op de website www.goedkopeballen.nl, waarbij Suited als leverancier van producten optreedt.

2.2 Door het invullen van het orderformulier op de site www.goedkopeballen.nl aanvaardt de klant de algemene leveringsvoorwaarden van Suited en aanvaardt deze voorts dat deze voorwaarden deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de klant en Suited.

2.3 Suited heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de site te wijzigen. De in artikel 2.2 genoemde koopovereenkomst bevat alle tussen de klant en Suited gemaakte afspraken en komt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken. 

3. Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen op de website van Suited zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Suited heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Ook de klant heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden. Hierover neemt Suited alvorens tot verzending over te gaan uiteraard eerst contact op met de klant.

3.2 Een overeenkomst tussen Suited en de klant komt tot stand nadat:
- de klant een bestelling heeft geplaatst op de website goedkopeballen.nl, middels het volledig en correct 
invullen van het bestelformulier op de website goedkopeballen.nl
- het door de klant vervolgens op ‘Afrekenen’ icoon klikken op de website goedkopeballen.nl
- het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en door op het ‘Verstuur order’ icoon op de website goedkopeballen.nl te klikken
- als de klant vervolgens van Suited per e-mail een bevestiging ontvangt dat Suited de bestelling van de klant heeft ontvangen.

3.3 De overeenkomst bevat alle tussen de klant en Suited gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Suited.

3.4 De administratie van Suited geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Suited verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Suited verrichte leveringen. Suited erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden van Suited erkent de klant dit eveneens.

4. Bestellingen/communicatie
4.1 Suited is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Suited, dan wel tussen Suited en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Suited.

5. Prijzen/tarieven
5.1 Alle prijzen die vermeld zijn op de site van Goedkopeballen.nl zijn in Euro’s en inclusief de Nederlandse omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege en exclusief verzend- en bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

6. Aflevering en levertijden
6.1 Suited zal ervoor zorg dragen dat de door de klant middels een order via internet bij www.goedkopeballen.nl bestelde producten binnen de periode die per product met de consument is afgesproken en nadat Suited de betaling van de bestelde producten heeft ontvangen, deze bij de klant worden afgeleverd, waarbij de kosten voor het transport voor rekening van klant zijn. Indien de klant meerdere producten bestelt is het mogelijk dat de order in meer dan één levering wordt uitgeleverd.

6.2 Nadat Suited autorisatie van de betaling door de klant heeft ontvangen levert Suited in principe de bestelde producten binnen zeven werkdagen op het opgegeven adres af. Indien levering langer dan dertig dagen gaat duren wordt de klant hierover tijdig geïnformeerd. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren. 

 

6.3 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Suited is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

6.4 Suited zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Suited, voor rekening en risico van de klant. Het eigendom van de producten gaat over bij verzending van de bestelde producten.

 

7. Retour producten
7.1 De retourzending dient vooraf bij info@goedkopeballen.nl aangemeld te worden. Niet aangemelde retouren worden niet geruild. De kosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de verzender.

 

Geld wordt niet uitbetaald, u kunt alleen ruilen voor een ander product.

7.2 Suited behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een deel van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Suited of de leverancier van het product zijn beschadigd. Suited zal nadat de producten zijn geretourneerd en ontvangen, de klant het daarvoor betaalde bedrag geheel of gedeeltelijk binnen vier weken retourneren.

7.3 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Suited schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor rekening van de klant komt, zal Suited de klant hiervan in kennis stellen waarna Suited het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen vier weken aan de consument zal retourneren.

8. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
8.1 Reclamering ter zake van gebreken in de producten kan via e-mail naar info@goedkopeballen.nl aangemeld worden en dient zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk 15 dagen na levering ofwel, bij niet zichtbare gebreken, binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

8.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na ontvangst door de koper.

8.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is Suited slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van het afgeleverde product.

9. Schadevergoeding
9.1 Suited kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

9.2 Omstandigheden die in ieder geval niet voor risico van Suited komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers etc.

10. Persoonsgegevens
10.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

10.2 Tenzij de klant heeft aangegeven dat hij/zij hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van Suited. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Suited. De verwerking van de gegevens klantgegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

 

11. Klantenservice van Suited
11.1 Alle correspondentie op basis van deze algemene voorwaarden vindt plaats met:
Suited, Neerkanne 11, 7608 NX Almelo, e-mail: info@goedkopeballen.nl.

Voor vragen kunt u eventueel telefonisch contact opnemen met Suited op telefoonnummer: 0546-860548.

 

11.2 Goedkopeballen is de handelsnaam van Suited, ingeschreven onder nummer 30283619. bij de Kamer van Koophandel van Utrecht. Het BTW nummer van Suited. is NL 822091495.B01.

12. Diversen
12.1 Indien de klant aan Suited schriftelijk opgave doet van een adres, is Suited gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Suited een nieuw adres heeft doorgegeven.

12.2 Indien door Suited gedurende kortere of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Suited deze algemene voorwaarden soepel toepast.

13. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Suited en de koper is Nederlands recht van toepassing.

14. Nederlandse tekst prevaleert.
14.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen ervan.